Eğitim ve Ar-Ge Birimi
10 Mart 2023

Amacı:
Hastanemizin misyon, vizyon, prosedür ve talimatları doğrultusunda, sağlık hizmet alanında eğitim, araştırma geliştirme ve inovasyon çalışmalarını arttırmak, koordine etmek, desteklemek, etkin koordinasyon yapıları oluşturmak, Eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinde sürdürülebilirliği arttırmak, faaliyetlerin tek elden ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
 
Eğitim ve Ar-Ge Ekibi:
Eğitim ve Ar-Ge Birimi eğitimden sorumlu başhekim yardımcısına bağlı olarak bir birim sorumlusu ve birim çalışanlarından oluşmaktadır.
 
Eğitim İle İlgili Faaliyetler:
 
1.      Eğitim Sistemimiz:
 
Eğitimlerimiz personelin bulunduğu pozisyonda hızlı, hatasız ve verimli çalışması, kendini geliştirmesi, görevi gereği bilmesi gereken becerilerin kazandırılması için verilen tüm eğitimleri kapsamaktadır. Eğitimler planlı, plansız ve oryantasyon eğitimleri şeklinde gerçekleştirilir. Planlı eğitimler; Eğitim ve Ar-Ge Birimi tarafından belirlenen ve onaylanan eğitimlerdir. Hizmet içi eğitimler ve yetkilendirme eğitimleri bu kapsamda yapılan eğitimlerdir. Plansız eğitimler, eğitim planında yer almayan ancak hastane yöneticileri ve birimlerden gelen taleplerin eğitim komitesi tarafından değerlendirilmesi ve kabul edilmesi durumunda kurum içinden veya dış eğitimciler ile gerçekleştirilen eğitimlerdir.
Oryantasyon eğitimleri ise; işe yeni başlayan tıbbi ve idari bölümlerde görev alacak tedarikçi/sözleşmeli personel dahil olmak üzere tüm hastane çalışanlarına verilen eğitimi kapsamaktadır.
Yapılan tüm hizmet içi eğitimlerin planları Sağlık Bakanlığı TSİM’e, sonuçları ise ÇKYS sistemine girilir.
 
Kurumda verilen eğitimler: Genel oryantasyon, işbaşı adaptasyon, hizmet içi eğitimler, kalite eğitimi, Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu eğitimleri (temel ve ileri yaşam desteği, iş sağlığı eğitimi vb) ve kurum dışı eğitimlerdir (kongre, sempozyum, seminer vb).
 
2.      Eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi: 
 
Hastane personelinin bulundukları görev ve bölüm, hastanenin hedefleri, stratejileri ve eğitim ihtiyaç analizleri dikkate alınarak eğitim ihtiyaçları belirlenir. Kurumun, bölümlerin ve kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim konularında revizyon çalışmaları yapılır. Yapılan revizyonlardan Eğitim ve Ar-Ge’den sorumlu başhekim yardımcısı bilgilendirilir. Yıllık eğitim planı kurum içi ve kurum dışı eğitimleri kapsar. Bu kategoriler dışında gerçekleşen hizmet içi eğitimlerin planlaması da yıllık olarak yapılır. Laboratuvar, Radyoloji, Eczane, Nükleer Tıp, Sağlık Bakım Hizmetleri gibi bölümler yıllık olarak hizmet içi eğitim planlamalarını hazırlayarak hastane Eğitim ve Ar-Ge birimine iletir. Hazırlanan hizmet içi eğitim planının takibi Eğitim ve Ar-Ge birimi tarafından yapılır, gerekli durumlarda revizyonlar gerçekleştirilir.
 
3.      Eğitim Komitesi:
 
Kurumun eğitim komitesi toplantıları Eğitim ve Ar-Ge Birimi tarafından organize edilir ve eğitimden sorumlu başhekim yardımcısı ile birlikte uygulamalar takip edilir. Komite yılda 4 kez toplanır.
 
Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) İle İlgili Faaliyetler:  
·         Kurumda yapılan bilimsel çalışmaların ve sağlık Ar-Ge projeleri/faaliyetlerinin kaydını tutar ve            periyodik olarak ilgili birimlere iletir. 
·         Sağlık Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan eğitim, kurs ve seminerlerin duyurusunu yapar.
·         Ar-Ge projeleri için destek sağlayan kuruluşlar ile işbirliği sağlar.
·         Kurum içi bilimsel çalışmaları destekler.
 
İletişim: 0212- 6922000 (dahili 4078-1366)

E-Mail:imaeh.egitim@saglik.gov.tr