Çocuk Kardiyolojisi
09 Ekim 2020

         ÇOCUK KARDÎYOLOJÎ


Hastanemiz çocuk kardiyoloji polikliniğinde kardiyolojik muayene, elktrokardiyografi, iki boyutlu ve üç boyutlu ekokardi- yografi, transözafageal ekokardiyografi, fetal ekokardiyografi, 24 saatlik ritm holter, event recorder, efor testi hizmetleri sunulmaktadır. Haftanın dört gününde invaziv anjiyografi ve aritmi kateter laboratuvarlarında haftalık ortlama 25 hastaya kateter-anji- yografi işlemi yapılmaktadır. Çocuk hastalarda doğuştan kalp hastalıklarının tedavisi anjiografik yöntemlerle yapılabilmektedir, (areteriyal septal defekt kapatılması, ventiküler septal defekt kapatılması, patent duskus arteriyo- sus kapatılması, koarktasyon stenti yapılması, patent duktus arteriyosus stenti uygulaması vb.) ayrıca son yıllarda transkateter yolla (ameliyat olmadan) pulmoner kapak yerleştirilmesi işlemleri başarılı olarak uygulanmaktadır. Çocuk aritmi bölümümüzde ise yenidoğandan itibaren her yaşta ritm bozuklukları gerek medikal tedavi ile, gerekse endikasyon koyulan olgularda, 3D kompleks haritalama yöntemi kullanılarak radyofrekans ablasyon ya da kriyoab- lasyon tekniği ile tedavi edilebilmektedir.

Aynı zamanda pacemaker, intrakardiyak defirilatör (ICD) ve kardiyak resenkronize tedavi (CRT) uygulamaları ve takibi kliniğimizde yapılmaktadır.

 

Bölümümüzde verilmekte olan hizmetler aşağıda ayrıntlı olarak verilmiştir.

 

Kliniğimizde uygulanan tanısal işlemler

 

 1. Transtorasik Ekokardiyografi
 2. Transözefageal ekokardiyografi (TEE)
 3. Epikardiyal ekokardiyografi
 4. Fetal ekokardiyografi
 5. Üç boyutlu ekokardiyografi
 6. Kalp Kateterizasyonu ve anjiografi
 7. Elektrokardiyografi
 8. Holter EKG Monitorizasyonu
 9. Event Recorder (Olay Kaydedici)
 10. Efor (Egzersiz Stres ) Testi
 11. Aritmiler İçin İlaç Provakasyon Testleri 

  Kliniğimizde uygulanan tedavi amaçlı girişimler:

 12. Kalp kateterizasyonu ve anjiografi
 13. Aritmiler İçin Tanısal ve Tedavisel Elektrofizyolojik Çalışma ve Ablasyon:
 14. Kalıcı Kalp Pilleri (Pacemaker) ve Şok Veren Cihazlar (ICD = Implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör)       

 

 • IMG_6909.JPG
 • çocuk eps.jpg